Smluvní podmínky MAMUT, z. s. platné do 6. května 2023

Smluvní podmínky tábory Mamut (SP-TBM)

Obsah

 • Článek I. Vymezení pojmů
 • Článek II. Úvodní ustanovení
 • Článek III. Rezervace, Objednávka, Přihláška, platební podmínky
 • Článek IV. Cena, změna ceny
 • Článek V. Práva a povinnosti Objednatele
 • Článek VI. Práva a povinnosti TBM
 • Článek VII. Odstoupení od Přihlášky
 • Článek VIII. Podmínky pobytu v ubytovacích a společenských prostorách
 • Článek IX. Pojištění
 • Článek X. Závěrečná ustanovení

Článek I.

Vymezení pojmů

 1. TBM. Je právnická osoba a nezisková organizace (spolek), obchodní firma zní TÁBORY MAMUT, z. s., se sídlem Palackého 13, 750 02 Přerov, IČ: 191 856 00. Zastoupená předsedou jako statutárním orgánem. (dále jako TBM)
 2. Objednatel. Zpravidla zákonný zástupce. Může být i právnická osoba. Objednatel objednává služby, jedná v zájmu Účastníků a dle těchto Smluvních podmínek (dále jen SP). Objednatel nemusí být zákonný zástupce.
 3. Doplňkové podmínky (dále jen DP). Jsou nedílnou součástí těchto SPDP doplňují nebo upravují SPDoplňkové podmínky letních táborů (dále jen DP-LT) pro letní tábory, nebo Doplňkové podmínky zimních táborů (dále jen DP-ZT) pro zimní tábory nebo Doplňkové podmínky mimosezonních táborů (dále jen DP-MT) pro tábory v jiných obdobích.
 4. Účastník. Zpravidla dítě, které čerpá Služby v Přihlášce. Je Účastníkem Akce.
 5. Rezervace. Proces přihlášení Účastníků Objednatelem na Akci do doby, než se Přihláška stane závaznou - potvrzená Rezervace ze strany TBM a zaplacená ceny Služby nebo její zálohy.
 6. Přihláška. Obdoba cestovní smlouvy u cestovních kanceláří. Vymezuje objednané služby, cenu a jednotlivé Účastníky. Součástí Přihlášky jsou i SP.
 7. Akce (nebo také má stejný význam Tábor). Je organizovaný pobyt, jehož účelem je posílit zdraví, zvýšit tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti. Může se jednat o zotavovací akci. Dle § 8 zákona č. 267/2015 Sb. je zotavovací akcí organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti.
 8. Služba. Souhrn všech objednaných služeb. Zejména tedy Akce a další služby jako například doprava a pojištění.
 9. Vedoucí. Může být osoba činná na Akci, člen TBM, dobrovolník TBM nebo osoba v pracovně právním vztahu s TBM.

Článek II.

Úvodní ustanovení

 1. TBM je organizátor Akcí, prodejcem produktů pojišťovacích služeb, a jiných doplňkových služeb cestovního ruchu.
 2. Tyto SP jsou nedílnou součástí Přihlášek k táborům, na základě kterých dochází k čerpání Služby Účastníky přihlášenými Objednatelem, kterou zajišťuje TBM. Předmětem těchto SP je úprava vztahu mezi TBM a Objednatelem, a to od okamžiku Rezervace až po čerpání Služby.
 3. Vztah mezi Objednatelem a poskytovatelem služby, kde TBM plní pouze funkci prodejce se řídí výhradně všeobecnými podmínkami poskytovatele služby (např. pojistné podmínky), které jsou nedílnou součástí Přihlášky a jsou také ke stažení na webové prezentaci www.TABORYMAMUT.cz nebo přímo u poskytovatele služby.

Článek III.

Rezervace, Objednávka, Přihláška, platební podmínky

 1. Rezervaci Služby provádí Objednatel jakoukoliv komunikační formou s kanceláří TBM.
 2. Potvrzení Rezervace TBM provádí výhradně na kontaktní e-mail Objednatele. Rezervace je platná do splatnosti ceny Služby, nebo dle domluvy. Spolu s potvrzením Rezervace TBM zašle i zálohovou fakturu (výzvu k platbě). Do této doby je Objednatel povinen v případě zájmu uhradit cenu Služby nebo zálohu za každého přihlášeného Účastníka. Pokud takto neučiní, není TBM povinna službu déle Objednateli rezervovat. TBM může po této době Rezervaci zrušit bez předchozího upozornění Objednatele.
 3. Smluvní vztah vzniká zaplacením ceny Služby nebo její zálohy za každého přihlášeného Účastníka převodem na účet TBM se správným variabilním symbolem.
 4. Variabilní symbol = číslo zálohové faktury = číslo Přihlášky.
 5. Výši zálohy stanovují DP.
 6. Nárok Objednatele na čerpání Služby Účastníky vzniká úplným zaplacením ceny Služby, dle ustanovení těchto SP. Den, kdy musí být Objednatelem uhrazena celá cena Služby stanovují vztahující se doplňkové podmínky (DP-LT, nebo DP-ZT nebo DP-NT). V opačném případě pozbývá Přihláška platnosti a finanční vypořádání bude provedeno ve smyslu těchto SP spolu se vztahujícími se DP.
 7. Po úplném zaplacení ceny Služby bude Objednateli zaslán Nástupní list (dále jen NL) výhradně elektronickou poštou, nejpozději 5 dní před prvním dnem čerpání Služby, který opravňuje Účastníky Objednatele k čerpání zakoupené Služby.
 8. Za smluvní závazky osob uvedených v PřihlášceÚčastníků, ručí Objednatel.
 9. Specifikace Služby vyplývá z katalogu TBM, webových stránek, případně jiných propagačních materiálů a je uvedena v Přihlášce.

Článek IV.

Cena, změna ceny

 1. Cena Služby je smluvně sjednána mezi Objednatelem a TBM, je uvedena v Přihlášce a je stanovena v souladu s propagačním materiálem TBM, který specifikuje její rozsah.
 2. TBM je oprávněna v termínu 21 dnů před zahájením čerpání Služby Účastníky Objednatele přistoupit k navýšení ceny v případech, kdy dojde k nepříznivému vývoji:
  1. plateb spojených s dopravou, pokud jsou zahrnuty v ceně Služby,
  2. ceny ubytování,
  3. ceny potravin,
 3. Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být Objednateli odesláno nejpozději 21 dní před zahájením čerpání Služby.
 4. Pokud Účastník ze zdravotních důvodů vyžaduje zvláštní podmínky stravování, které Objednatel nepřiobjednal a které TBM má za příplatek, TBM má právo o tuto cenu navýšit cenu Služby a Objednatel se zavazuje ji uhradit.
 5. Pokud je Účastníkovi ukončeno čerpání Služby podle článku VI., odstavce 1., písmene a., a Objednatel v přiměřené době nezajistí převzetí Účastníka a tím TBM vzniknout dodatečné náklady (např. dozor, ubytování a stravování, cestovné), tak je Objednatel povinen tyto náklady uhradit.
 6. Pokud po ukončení čerpání Služby nebyl Účastník převzat a TBM vzniknout dodatečné náklady, tak je Objednatel povinen je uhradit.
 7. Cena práce, pokud ji zajišťuje TBM vlastními zdroji, je 300 Kč / hodina / 1 Vedoucí. Cestovní náklady automobilem 10 Kč / km.

Článek V.

Práva a povinnosti Objednatele

 1. Objednatel je oprávněn:
  1. požadovat poskytnutí všech zaplacených Služeb uvedených v Přihlášce,
  2. být včas informován o Službě, termínu, rozsahu Služeb a ceně Služby,
  3. reklamovat případné vady poskytovaných Služeb ihned u TBM a požadovat sjednání nápravy. Není-li možno nedostatky okamžitě odstranit, sepsat protokol s TBM s jeho vyjádřením. Reklamaci s potvrzeným protokolem musí Objednatel uplatnit u TBM bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení čerpání Služby. Reklamaci nelze uplatnit v případech, kdy:
   1. nedostatky jsou zaviněny nebo vyplývají z jednání Objednatele nebo Účastníků,
   2. neplnění nebo nedostatečné plnění je způsobeno třetí stranou, která nemá vztah k zajišťování dohodnutých Služeb,
   3. nedostatky či změny jsou důsledkem nepředvídatelných zásahů vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, které vznikly v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných skutečností mimořádné povahy, které znemožňují řádné poskytnutí původně sjednaných Služeb. Okolnosti vyšší moci např. extrémní klimatické jevy, karanténa, válečný konflikt apod. osvobozují TBM od úplného nebo částečného plnění a poskytnutí finančního odškodnění.
  4. kdykoliv před započetím čerpání Služby odstoupit od Přihlášky viz čl. VI. těchto SP.
  5. Objednatel má právo reklamovat pobyt pouze v případě, že zařízení či jeho vybavení neodpovídá věcnému popisu uvedenému v propagačních materiálech TBM, a to u zástupce TBM.
 2. Objednatel je povinen:
  1. uhradit sjednanou cenu všech Služeb v Přihlášce,
  2. zajistit Účastníkům platný Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pro účast na zotavovací akci či škole v přírodě (dále jen PZZ) dle platné vyhlášky, v případě zahraničních táborů platný cestovní doklad, případně příslušná vstupní víza, dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které Účastníci cestují; veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese Objednatel. U Účastníků, kteří nejsou účastníci zdravotního pojištění České republiky musí Objednatel zajistit pojištění léčebných výloh na území České republiky, pokud je Tábor organizován v České republice.
  3. Odevzdat PZZ všech Účastníků nejpozději 10 dní před začátkem Tábora nebo bez zbytečného odkladu nejpozději v den začátku TáboraÚčastník bez přijatého PZZ se nemůže zúčastnit Tábora. Odevzdání PZZ je možné přes uživatelské rozhraní prihlaska.taborymamut.cz nebo jej poslat e-mailem na "pzz@taborymamut.cz".
  4. zajistit podepsání potvrzení o bezinfekčnosti všech Účastníků jejich zákonným zástupci v den začátku čerpání Služby. V případě, že prohlášení nemohou podepsat, zajistit zrušení Služby pro tyto Účastníky u TBM bez zbytečného odkladu.
 3. Účastníci jsou povinni:
  1. řídit se pokyny osob činných na Táboře,
  2. řídit se táborovým řádem,
  3. řídit se ubytovacím řádem,
  4. řídit se provozním řádem při využití služeb třetích stran (aktivity v táboře, během výletu),
  5. veškeré úrazy a zdravotní problémy okamžitě hlásit zdravotníkovi,
  6. vzniklé závady bezodkladně oznámit osobám činným na Táboře.

Článek VI.

Práva a povinnosti TBM

 1. TBM je oprávněna:
  1. ukončit čerpání služby Účastníkovi, pokud Účastník:
   1. hrubým způsobem poruší táborový řád (např. násilné chování, úmyslné poškozování cizí věci, požití legálních /zejména alkohol, cigarety/ i nelegálních /zejména THC a jiné/ drog),
   2. opakovaně a vědomě bude porušovat táborový řad (např. neuposlechnutí osoby činné na Táboře),
   3. je nemocný, jeho zdravotní stav by mohl ohrožovat zdraví ostatních účastníků, je nemocný a ukončení čerpání Služby doporučil lékař nebo hygienik, nebo z rozhodnutí hlavního vedoucího a zdravotníka.
  2. ze závažných důvodů změnit podmínky Přihlášky a navrhnout je ObjednateliObjednatel je kontaktován elektronicky na e-mail uvedený v PřihlášceTBM není povinna sdělit důvody změny podmínek, vyjma důvodu pro zvýšení ceny. Pokud však navrhovaná změna Přihlášky vede i ke změně ceny Služby, musí být v návrhu nová cena uvedena. Po navržení změny Přihlášky má Objednatel právo se ve lhůtě 5 dnů rozhodnout o odstoupení od Přihlášky. Pokud tak Objednatel neučiní, má se za to, že se změnou Přihlášky souhlasí. Právo odstoupit od Přihlášky neplatí v případě, že předmětem změny je výhradně změna ceny Služby dle čl. IV. těchto SP.
  3. v případě nedosažení minimálního počtu Účastníků nutných pro realizaci Služby Službu zrušit,
  4. v případě nedosažení minimálního počtu Účastníků pro svozové místo zrušit svozové místo z organizačních důvodů. O tom je TBM povinen informovat Objednatele alespoň 5 dnů před zahájením čerpání Služby a neprodleně vrátit Objednateli všechny předmětné úhrady. Minimální počet Účastníků pro svoz z jednoho nástupního místa je 5 osob.
  5. z organizačních důvodů mohou být Účastníci rovněž dodatečně informováni o nutnosti přestupu s různými časovými prodlevami,
  6. z organizačních důvodů může TBM změnit typ společné dopravy,
  7. zrušit fakultativní výlet pro nedostatek Účastníků také v průběhu Služby.
 2. TBM je povinna:
  1. zajistit plnění všech Služeb obsažených v Přihlášce; pokud nebude schopna zajistit plnění všech dohodnutých Služeb, provede vhodná alternativní opatření,
  2. v případě oprávněných stížností ze strany Objednatele v průběhu čerpání Služby vynaložit veškeré úsilí k okamžitému odstranění nedostatku nebo k zajištění odpovídajícího náhradního řešení.

Článek VII.

Odstoupení od Přihlášky

  1. TBM je oprávněna od Přihlášky odstoupit jen v případech výslovně uvedených těmito SP nebo obecně závaznými právními předpisy.
  2. Objednatel je oprávněn od Přihlášky odstoupit kdykoli písemnou formou – elektronickou poštou (e-mailem na adresu mamut@taborymamut.cz) před zahájením čerpání Služby bez udání důvodu, smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné oznámení (storno) doručeno TBM.
  3. Objednatel bere na vědomí, že jeho odstoupením od Přihlášky vzniká TBM újma spočívající v nutnosti vynaložení dalších nákladů. Jako náhradu této újmy strany sjednávají smluvní odstupné (storno poplatky), které se Objednatel při odstoupení od Přihlášky zavazuje zaplatit. Výše storno poplatků se stanoví z tabulky dle data přijetí písemného oznámení (storna) do TBM. Tabulku upravují příslušné DPTBM vrátí Objednateli předmětnou platbu sníženou o smluvní odstupné (storno poplatky) do 14 (slovy: čtrnácti) dní od doručení oznámení.
  4. TBM může individuálně odstupné (storno) snížit nebo nabídnout v hodnotě storna slevu na další jeho Služby. Snížení odstupného ani sleva na další Služby není nárokovatelná a záleží jen na vůli TBM.

Poznámka: pojištění storno poplatků je součástí balíčku pojištění, který vám sjednáme v případě zájmu, viz čl. IX. Pojištění

Článek VIII.

Podmínky pobytu v ubytovacích a společenských prostorách

 1. Účastník je oprávněn využívat ubytovací prostory a ostatního vybavení (dále jen Zařízení) ve sjednané době k rekreaci, je však povinen vše předat v původním stavu. Účastníkovi je zakázáno přijímat celodenní návštěvy na vlastním nebo pronajatém pozemku TBM.
 2. Účastník je povinen udržovat pořádek a čistotu v Zařízení a jeho blízkosti, dbát pokynů osob činných na Táboře a dodržovat ubytovací řád.
 3. Objednatel plně odpovídá za škody způsobené na Zařízení v době čerpání Služby Účastníkem. V případě vědomého i nevědomého poškození, zničení či ztrátě, škodu uhradí do 14-ti dnů od ukončení čerpání Služby Účastníkem. Objednatel se zavazuje zaplatit penále z prodlení z neuhrazené částky v zákonné výši ode dne uplynutí 14-ti denní lhůty, pokud se Objednatel a TBM nedohodnou jinak. Objednatel je osvobozen od zaplacení škod, které způsobí Účastník nevědomě, pokud na zdravotní stav řádně, včas a úplně upozornil pomocí online formuláře v přihlášce (např. inkontinence).
 4. Účastník je povinen na požádání osob činných na Táboře, personálu ubytovacího zařízení, policejních složek, krajské hygienické stanice či jiných organizací, které mají právo ke kontrole ubytovacího zařízení kdykoliv zpřístupnit Zařízení za účelem jeho kontroly.
 5. Účastníkovi je zakázáno manipulovat se zařízením, používat otevřeného ohně a kouřit v něm.
 6. Účastník je povinen řádně zabezpečit své osobní věci proti odcizení. Hotovost, kreditní a platební karty, šperky a další cennosti může uložit v trezoru, případně spotřební a výpočetní elektroniku pro pobyt na vlastní náklad pojistit. V opačném případě nenese TBM za ztráty, odcizení a poškození neuložených věcí odpovědnost. TBM může odmítnout uložení věcí do trezoru, pokud jejich hodnota není úměrná táborovému pobytu.
 7. Účastník převezme Zařízení od osoby pověřené hlavním vedoucím TBM v den nástupu neprodleně po příjezdu, předává poslední den pobytu v 9 hod., nebude-li oznámeno jinak.
 8. TBM si v případě zničení zařízení (živelných katastrof apod.) vyhrazuje právo zrušit Službu, a to neprodleně po udání se nehody. V takovém případě vynaloží TBM veškerou snahu k nabídnutí náhradního ubytování a rozdíl v ceně bude nájemci kompenzován, případně zaplacená částka v plné výši vrácena, pokud Objednatel nepřijme nabídku náhradního ubytování.
 9. V případě porušení ustanovení tohoto Článku, může zástupce TBM ukončit Účastníkovi pobyt v zařízení, a to do 24 hodin od zjištění bez jakékoliv finanční náhrady.
 10. Cena práce u oprav, pokud je zajišťuje TBM vlastními zdroji, je 300 Kč / hodina / 1 Vedoucí. Cestovní náklady automobilem 10 Kč / km.

Článek IX.

Pojištění

V ceně všech Akcí není zahrnuto žádné cestovní pojištění ÚčastníkůTBM proto nabízí všem Objednatelům možnost sjednání cestovního pojištění společnosti ERGO pojišťovna, a.s. (dále jen Pojišťovna) pro Účastníky. V případě sjednání cestovního pojištění vzniká smluvní vztah mezi Objednatelem a Pojišťovnou. Tento je doložen uzavřenou pojistnou smlouvou, jejíž plné znění je k nahlédnutí online na stránce https://prihlaska.taborymamut.cz. Případnou škodnou událost řeší Objednatel přímo s PojišťovnouTBM upozorňuje, že Objednatel, který si nabízené cestovní pojištění nesjedná, přebírá sám plnou odpovědnost za případné důsledky škod plynoucích z jednání Účastníků. Pojištění pro případ zrušení cesty (storno) je platné pouze v případě sjednání (zakoupení) současně při objednání Služby.

Rozsah pojistného krytí a maximální pojistné částky cestovního pojištění Pojišťovny

Cestovní pojištění pro krátkodobé turistické pobyty, oblast Česká republika

Jednorázový příplatek.

Přehled limitů pojistného plnění v Kč
PopisLimit
Odpovědnost za škodu
Odpovědnost za škodu na zdraví, na majetku, finanční 3 000 000
Právní ochrana 150 000
Pojištění zavazadel
Osobní věci a zavazadla celkem 20 000
1 věc 10 000
Elektronika, optické přístroje pojištěno
Ztráta/ poškození zavazadel při přepravě pojištěno
Sportovní vybavení pojištěno
Zpoždění zavazadel 0
Úrazové pojištění
Trvalé následky 300 000
Smrt úrazem 200 00
Denní odškodné při pobytu v nemocnici 200
Storno zájezdu
Stornopoplatky 5 500
Přerušení cesty 2 500
Spoluúčast 20%

Cestovní pojištění se sjednává jako příplatek k základní ceně Služby a je platné po celou dobu čerpání Služby Účastníky.

Pojištění se řídí Novým občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky a Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění – CPS01 200615 a případnými dalšími ujednáními a pojistnou smlouvou. Objednatel souhlasem se SP potvrzuje, že se seznámil se všemi dokumenty týkající se sjednaného pojištění pro pojištěné Účastníky, že byl s nimi seznámen a že souhlasí s jejich zněním.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

 1. Objednatel je zodpovědný za správnost uvedených osobních údajů jeho vlastních i osob ÚčastníkůObjednatel bere na vědomí informace uvedené v katalogu TBM, případně informace uvedené v dodatečné písemné nabídce. Veškeré informace a údaje obsažené v materiálech TBM o Službách, cenách a cestovních podmínkách odpovídají informacím známým v době jejich přípravy. TBM je oprávněna tyto podmínky v případě změny rozhodujících skutečností odpovídajícím způsobem upravit.
 2. Objednatel souhlasí jménem svým i jménem Účastníků spolu s jejich zákonnými zástupci s použitím osobních údajů uvedených v Přihlášce (v souladu se zákonem 101/2000Sb) pro účely zasílání nabídek dalších služeb na adresu jeho i Účastníků.
 3. Objednatel souhlasí jménem svým i jménem Účastníků spolu s jejich zákonnými zástupci s použitím fotografií pořízených během čerpání Služby pro reklamní potřeby TBM.
 4. Tyto SP nabývají platnosti dnem 30. března 2023 a nahrazují SP předchozí.

V Přerově dne 30. března 2023

Michal Skopal, předseda


MAMUT, z. s., IČ: 191 856 00 | vyrobil: iChytrák.cz