Doplňkové podmínky letní tábory platné do 29. 3. 2023

Doplňkové podmínky letní tábory (DP-LT)

Obsah

 • Článek I. Vymezení pojmů
 • Článek II. Úvodní ustanovení
 • Článek III. Rezervace, Objednávka, Přihláška, platební podmínky
 • Článek IV. Cena, změna ceny
 • Článek V. Práva a povinnosti Objednatele
 • Článek VI. Práva a povinnosti TBM
 • Článek VII. Odstoupení od Přihlášky
 • Článek VIII. Podmínky pobytu v ubytovacích a společenských prostorách
 • Článek IX. Pojištění
 • Článek X. Závěrečná ustanovení

Článek I.

Úvodní ustanovení

DP-LT tento článek SP neupravuje ani nedoplňuje.

Článek II.

Vymezení pojmů

Tyto DP-LT jsou nedílnou součástí SP pro letní Tábory v období letních prázdnin na území České republiky.

Článek III.

Rezervace, Objednávka, Přihláška, platební podmínky

 1. Výše zálohy při které se Přihláška stává závaznou je stanovena na 3 000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každého Účastníka na Přihlášce.
 2. Doplatek (zaplacení celé ceny Služby) bude Objednatelem uhrazen nejpozději do 31. května roku ve kterém bude Služba čerpána. Smluvně je možné termín doplatku změnit.

Článek IV.

Cena, změna ceny

DP-LT tento článek SP neupravuje ani nedoplňuje.

Článek V.

Práva a povinnosti Objednatele

DP-LT tento článek SP neupravuje ani nedoplňuje.

Článek VI.

Práva a povinnosti TBM

 1. Minimální počet účastníků pro realizaci Služby je 30.

Článek VII.

Odstoupení od Přihlášky

Tabulka níže udává výši storno poplatků. Rozhodující datum pro výši storno poplatku je doručení oznámení do kanceláře TBM.

Výše storno poplatků:
Datum přijetí oznámení o odstoupení od Přihlášky (měsíce předcházející konání Tábora)Výše storno poplatku / za 1 (jednoho) účastníka
do prosince 500 Kč
leden 1000 Kč
únor 2 000 Kč
březen 3 000 Kč
duben 4 000 Kč
květen 5 000 Kč
červen, červenec a srpen 100 %
 1. Při předčasném ukončení čerpání Služby ze strany Objednatele se částka za nevyčerpané dny Služby nevrací.
 2. Při předčasném ukončení čerpání Služby ze strany TBM dle článku VI. bodu 1. se částka za nevyčerpané dny Služby nevrací.

Poznámka: pojištění storno poplatků je součástí balíčku pojištění, který vám sjednáme v případě zájmu, viz čl. VIII. Pojištění.

Článek VIII.

Podmínky pobytu v ubytovacích a společenských prostorách

DP-LT tento článek SP neupravuje ani nedoplňuje.

Článek IX.

Pojištění

DP-LT tento článek SP neupravuje ani nedoplňuje.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto DT-LT nabývají platnosti dnem 19. října 2022 a nahrazují DT-LT předchozí.

V Přerově dne 19. října 2022

Michal Skopal, předseda


TBM, z. s., Chrastice 100, 788 32 Staré Město, IČ: 228 28 699 | vyrobil: iChytrák.cz