Doplňkové podmínky zimní tábory platné do 29. 3. 2023

Doplňkové podmínky zimní tábory (DP-ZT)

Obsah

 • Článek I. Vymezení pojmů
 • Článek II. Úvodní ustanovení
 • Článek III. Rezervace, Objednávka, Přihláška, platební podmínky
 • Článek IV. Cena, změna ceny
 • Článek V. Práva a povinnosti Objednatele
 • Článek VI. Práva a povinnosti TBM
 • Článek VII. Odstoupení od Přihlášky
 • Článek VIII. Podmínky pobytu v ubytovacích a společenských prostorách
 • Článek IX. Pojištění
 • Článek X. Závěrečná ustanovení

Článek I.

Vymezení pojmů

DT-ZT tento článek SP neupravuje ani nedoplňuje.

Článek II.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto DT-ZT jsou nedílnou součástí SP pro zimní tábory v období zimy na území Evropy.

Článek III.

Rezervace, Objednávka, Přihláška, platební podmínky

 1. Výše zálohy, při které se Přihláška stává závaznou, je stanovena na 3 000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každého Účastníka na Přihlášce.
 2. Doplatek (zaplacení celé ceny Služby) bude Objednatelem uhrazen nejpozději do 10. ledna roku, ve kterém bude Služba čerpána. Smluvně je možné termín doplatku změnit.

Článek IV.

Cena, změna ceny

DT-ZT tento článek SP neupravuje ani nedoplňuje.

Článek V.

Práva a povinnosti Objednatele

 1. Objednatel je povinen:
  1. zajistit Účastníkům věci na svah dle bližších informací k táborům.
 2. Účastníci jsou povinni:
  1. řídit se pokyny personálu ski areálu,
  2. řídit se provozním řádem ski areálu.

Článek VI.

Práva a povinnosti TBM

 1. Minimální počet účastníků pro realizaci Služby je 10.

Článek VII.

Odstoupení od Přihlášky

Tabulka níže udává výši storno poplatků. Rozhodující datum pro výši storno poplatku je doručení oznámení do kanceláře TBM.

Výše storno poplatků:
Datum přijetí oznámení o odstoupení od Přihlášky (měsíce předcházející konání Tábora)Výše storno poplatku za 1 účastníka
do července 500 Kč
srpen 1 000 Kč
září 2 000 Kč
říjen 3 000 Kč
listopad 4 000 Kč
prosinec 5 000 Kč
leden, únor a březen 100 %
 1. Při předčasném ukončení čerpání Služby ze strany Objednatele se částka za nevyčerpané dny Služby nevrací.
 2. Při předčasném ukončení čerpání Služby ze strany TBM dle článku VI. bodu 1) se částka za nevyčerpané dny Služby nevrací.

Poznámka: pojištění storno poplatků je součástí balíčku pojištění, který vám sjednáme v případě zájmu, viz čl. VIII. Pojištění.

Článek VIII.

Podmínky pobytu v ubytovacích a společenských prostorách

DT-ZT tento článek SP neupravuje ani nedoplňuje.

Článek IX.

Pojištění

DT-ZT tento článek SP neupravuje ani nedoplňuje.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto DT-ZT nabývají platnosti dnem 19. října 2022 a nahrazují DT-ZT předchozí.

V Přerově dne 19. října 2022

Michal Skopal, předseda


TBM, z. s., Chrastice 100, 788 32 Staré Město, IČ: 228 28 699 | vyrobil: iChytrák.cz