Doplňkové podmínky mimosezónní tábory platné do 29. 3. 2023

Doplňkové podmínky mimosezonní tábory (DP-MT)

Obsah

 • Článek I. Vymezení pojmů
 • Článek II. Úvodní ustanovení
 • Článek III. Rezervace, Objednávka, Přihláška, platební podmínky
 • Článek IV. Cena, změna ceny
 • Článek V. Práva a povinnosti Objednatele
 • Článek VI. Práva a povinnosti TBM
 • Článek VII. Odstoupení od Přihlášky
 • Článek VIII. Podmínky pobytu v ubytovacích a společenských prostorách
 • Článek IX. Pojištění
 • Článek X. Závěrečná ustanovení

Článek I.

Úvodní ustanovení

DP-MT tento článek SP neupravuje ani nedoplňuje.

Článek II.

Vymezení pojmů

Tyto DP-MT jsou nedílnou součástí SP pro Tábory v jiných obdobích než jsou letní a jarní prázdniny na území České republiky.

Článek III.

Rezervace, Objednávka, Přihláška, platební podmínky

 1. Výše zálohy při které se Přihláška stává závaznou je stanovena na 3 000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každého Účastníka na Přihlášce.
 2. Doplatek (zaplacení celé ceny Služby) bude Objednatelem uhrazen nejpozději do 15. dne měsíce předcházejícího ve kterém bude Služba čerpána. Smluvně je možné termín doplatku změnit.

Článek IV.

Cena, změna ceny

DP-MT tento článek SP neupravuje ani nedoplňuje.

Článek V.

Práva a povinnosti Objednatele

DP-MT tento článek SP neupravuje ani nedoplňuje.

Článek VI.

Práva a povinnosti TBM

 1. Minimální počet účastníků pro realizaci Služby je 15.

Článek VII.

Odstoupení od Přihlášky

Tabulka níže udává výši storno poplatků. Rozhodující datum pro výši storno poplatku je doručení oznámení do kanceláře TBM.

Výše storno poplatků:
Datum přijetí oznámení o odstoupení od Přihlášky (počet dní před prvním dnem Tábora)Výše storno poplatku / za 1 (jednoho) účastníka
61 a více 1 000 Kč
31 - 60 2 000 Kč
méně jak 30 dní 100 %
 1. Při předčasném ukončení čerpání Služby ze strany Objednatele se částka za nevyčerpané dny Služby nevrací.
 2. Při předčasném ukončení čerpání Služby ze strany TBM dle článku VI. bodu 1. se částka za nevyčerpané dny Služby nevrací.

Poznámka: pojištění storno poplatků je součástí balíčku pojištění, který vám sjednáme v případě zájmu, viz čl. VIII. Pojištění.

Článek VIII.

Podmínky pobytu v ubytovacích a společenských prostorách

DP-MT tento článek SP neupravuje ani nedoplňuje.

Článek IX.

Pojištění

DP-MT tento článek SP neupravuje ani nedoplňuje.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto DT-MT nabývají platnosti dnem 19. října 2022 a nahrazují DT-MT předchozí.

V Přerově dne 19. října 2022

Michal Skopal, předseda


TBM, z. s., Chrastice 100, 788 32 Staré Město, IČ: 228 28 699 | vyrobil: iChytrák.cz