Smluvní podmínky MAMUT, z. s. (platné od 7. 5. 2023 do 24. 10. 2023)

(dále jen SP)

Obsah

 • Článek I. Vymezení pojmů
 • Článek II. Úvodní ustanovení
 • Článek III. Rezervace, Objednávka, Přihláška, platební podmínky
 • Článek IV. Cena, změna ceny
 • Článek V. Práva a povinnosti Objednatele
 • Článek VI. Práva a povinnosti MAMUT
 • Článek VII. Odstoupení od Přihlášky
 • Článek VIII. Podmínky pobytu v ubytovacích a společenských prostorách
 • Článek IX. Pojištění
 • Článek X. Závěrečná ustanovení

Článek I.

Vymezení pojmů

 1. MAMUT. Je spolek poskytující mimo jiné organizované pobyty pro děti.
 2. Objednatel. Právnická či fyzická osoba objednávající služby, přičemž se může jednat i o zákonného zástupce. 
 3. Doplňkové podmínky (dále jen DP). Jsou nedílnou součástí těchto SP a stanoví podrobnější pravidla Akcí a vzájemných práv a povinností. Jedná se o:
  • Doplňkové podmínky letních táborů (dále jen DP-LT) pro letní tábory, 
  • Doplňkové podmínky zimních táborů (dále jen DP-ZT) pro zimní tábory,
  • Doplňkové podmínky jarních a podzimních táborů (dále jen DP-JP) pro tábory v jiných obdobích.
 4. Účastník. Zpravidla dítě, které čerpá Služby uvedené v Přihlášce a je přímým účastníkem Akce.
 5. Rezervace. Proces přihlášení Účastníků Objednatelem na Akci do doby, než se Přihláška stává závaznou. Přihláška je závazná, je-li potvrzená ze strany MAMUT a zároveň dojde k zaplacení ceny Služby nebo její zálohy.
 6. Přihláška. Vymezuje objednané Služby, cenu a jednotlivé Účastníky. Nedílnou součástí Přihlášky jsou SP, se kterými Objednatel podpisem Přihlášky vyjadřuje svůj souhlas.
 7. Akce (nebo také „Tábor“). Je organizovaný pobyt, jehož účelem je posílit zdraví, zvýšit tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti. Může se jednat o zotavovací akci.
 8. Služba. Souhrn všech objednaných služeb uvedených v Přihlášce, včetně případné dopravy a pojištění. 
 9. Vedoucí. Fyzická osoba, která je v kontaktu s Účastníky a podílí se na organizaci Akce.

Článek II.

Úvodní ustanovení

 1. MAMUT je organizátor Akcí, prodejcem produktů pojišťovacích služeb a jiných doplňkových služeb cestovního ruchu.
 2. Tyto SP jsou nedílnou součástí Přihlášek k táborům, na základě kterých dochází k čerpání Služby Účastníky přihlášenými Objednatelem, kterou zajišťuje MAMUT. Předmětem těchto SP je úprava vztahu mezi MAMUT a Objednatelem, a to od okamžiku Rezervace až po čerpání Služby.
 3. Vztah mezi Objednatelem a poskytovatelem služby, kde MAMUT plní pouze funkci prodejce, se řídí výhradně všeobecnými podmínkami poskytovatele služby (např. pojistné podmínky), které jsou nedílnou součástí Přihlášky a jsou také ke stažení na webové prezentaci www.TABORYMAMUT.cz nebo přímo u poskytovatele služby.

Článek III.

Rezervace, Objednávka, Přihláška, platební podmínky

 1. Rezervaci Služby provádí Objednatel jakoukoliv komunikační formou s MAMUT.
 2. Potvrzení Rezervace MAMUT provádí výhradně na kontaktní e-mail Objednatele. Spolu s potvrzením Rezervace MAMUT zašle i zálohovou fakturu (výzvu k platbě). Rezervace je platná do splatnosti ceny Služby, a pokud cena uhrazena není, rezervace zaniká, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
 3. Smlouva vzniká zaplacením ceny Služby nebo její zálohy za každého přihlášeného Účastníka (variabilní symbol = číslo zálohové faktury = číslo Přihlášky).
 4. Po úplném zaplacení ceny Služby bude Objednateli zaslán Nástupní list (dále jen NL) výhradně elektronickou poštou, nejpozději 7 dní před prvním dnem čerpání Služby, který opravňuje Účastníky k čerpání zakoupené Služby. V případě, že Objednatel nedisponuje adresou elektronické pošty, bude NL na jeho žádost zaslán na poštovní adresu, kterou Objednatel sdělí poskytovateli Služby.
 5. Za plnění smluvních závazků Účastníky ručí Objednatel.
 6. Specifikace Služby vyplývá z katalogu MAMUT, webových stránek, případně jiných propagačních materiálů a je uvedena v Přihlášce.

Článek IV.

Cena, změna ceny

 1. Cena Služby je uvedena v Přihlášce a je stanovena v souladu s propagačním materiálem MAMUT, který specifikuje její rozsah.
 2. MAMUT je oprávněna v termínu 21 dní před zahájením čerpání Služby Účastníky přistoupit k navýšení ceny v případech, kdy dojde k nepříznivému vývoji:
  1. plateb spojených s dopravou, pokud jsou zahrnuty v ceně Služby,
  2. ceny ubytování,
  3. ceny potravin,
 3. Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být Objednateli odesláno nejpozději 21 dní před zahájením čerpání Služby.
 4. Pokud Účastník ze zdravotních důvodů vyžaduje zvláštní podmínky stravování, které Objednatel nepřiobjednal a které jsou jinak předmětem příplatku, resp. navýšení ceny Služeb, MAMUT má právo i bez předchozího souhlasu Objednatele takové stravování poskytnout, o příplatek navýšit cenu Služby a Objednatel se zavazuje ji uhradit. O poskytnutí zvláštního stravování MAMUT Objednatele bez zbytečného odkladu informuje.
 5. Pokud je Účastníkovi ukončeno čerpání Služby podle článku VI. a Objednatel v přiměřené době nezajistí převzetí Účastníka, je Objednatel povinen uhradit MAMUT veškeré dodatečné náklady (např. dozor, ubytování a stravování, cestovné). Předběžná nákladová cena je 300 Kč / hodina / 1 Vedoucí. Cestovní náklady automobilem 10 Kč / km.
 6. Při předčasném ukončení čerpání Služby ze strany Objednatele či při předčasném ukončení čerpání Služby ze strany MAMUT dle článku VI. se částka za nevyčerpané dny Služby nevrací.

Článek V.

Práva a povinnosti Objednatele

 1. Objednatel je oprávněn:
  1. požadovat poskytnutí všech zaplacených Služeb uvedených v Přihlášce,
  2. být včas informován o Službě, termínu, rozsahu Služeb a ceně Služby,
  3. kdykoliv před započetím čerpání Služby odstoupit od Přihlášky dle čl. VI. těchto SP,
  4. reklamovat případné vady poskytovaných Služeb ihned u MAMUT a požadovat sjednání nápravy. Není-li možno nedostatky okamžitě odstranit, sepsat protokol s MAMUT s jeho vyjádřením. Reklamaci s potvrzeným protokolem musí Objednatel uplatnit u MAMUT bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení čerpání Služby. Reklamaci nelze uplatnit v případech, kdy:
   1. nedostatky souvisejí s porušením povinností Objednatele nebo Účastníků,
   2. plnění Služby je způsobena třetí stranou či vyšší mocí (např. zrušení výletu kvůli uzavření kulturní památky, kterou bylo plánováno navštívit apod.)
   3. nedostatky či změny jsou důsledkem nepředvídatelných zásahů vyšší moci. Okolnosti vyšší moci jsou např. extrémní klimatické jevy, karanténa, válečný konflikt apod., a tyto osvobozují MAMUT od úplného nebo částečného plnění a poskytnutí finančního odškodnění.
  5. reklamovat samotný pobyt pouze v případě, že zařízení či jeho vybavení neodpovídá věcnému popisu uvedenému v propagačních materiálech MAMUT, a to u zástupce MAMUT.
 2. Objednatel je povinen:
  1. uhradit sjednanou cenu všech Služeb v Přihlášce,
  2. zajistit Účastníkům platný Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pro účast na zotavovací akci či škole v přírodě (dále jen PZZ) dle předpisů, v případě zahraničních táborů platný cestovní doklad, případně příslušná vstupní víza, dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které Účastníci cestují; veškeré náklady či škody, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese Objednatel. U Účastníků, kteří nejsou účastníci zdravotního pojištění České republiky, musí Objednatel zajistit pojištění léčebných výloh na území České republiky, pokud je zde Tábor organizován.
  3. odevzdat PZZ všech Účastníků nejpozději 20 dní před začátkem Tábora, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Odevzdání PZZ je možné přes uživatelské rozhraní prihlaska.taborymamut.cz nebo jej poslat e-mailem na "pzz@taborymamut.cz". Účastník bez PZZ se nemůže zúčastnit Tábora.
  4. předložit podepsané potvrzení o bezinfekčnosti všech Účastníků jejich zákonným zástupci v den začátku čerpání Služby. 
 3. Účastníci jsou povinni:
  1. řídit se pokyny osob činných na Táboře,
  2. řídit se táborovým řádem,
  3. řídit se ubytovacím řádem,
  4. řídit se provozním řádem při využití služeb třetích stran (aktivity v táboře, během výletu),
  5. veškeré úrazy a zdravotní problémy okamžitě hlásit zdravotníkovi,
  6. vzniklé závady bezodkladně oznámit osobám činným na Táboře.

Článek VI.

Práva a povinnosti MAMUT

 1. MAMUT je oprávněna:
  1. ukončit čerpání služby Účastníkovi pokud Účastník:
   1. hrubým způsobem poruší táborový řád (např. násilné chování, úmyslné poškozování cizí věci, požití legálních /zejména alkohol, cigarety/ i nelegálních /zejména THC a jiné/ drog),
   2. opakovaně poruší táborový řad (např. neuposlechnutí osoby činné na Táboře),
   3. je nemocný a jeho zdravotní stav by mohl ohrožovat zdraví ostatních účastníků či ukončení čerpání Služby doporučil lékař nebo hygienik, případně dojde k ukončení z rozhodnutí hlavního vedoucího a zdravotníka.
  2. ze závažných důvodů změnit podmínky Přihlášky a navrhnout je Objednateli. Objednatel je kontaktován elektronicky na e-mail uvedený v Přihlášce. MAMUT není povinna sdělit důvody změny podmínek, vyjma důvodu pro zvýšení ceny. Po navržení změny Přihlášky má Objednatel právo se ve lhůtě 5 dní rozhodnout, zda nové podmínky přijímá, popřípadě zda Přihlášku zruší. V případě, že se Objednatel nevyjádří, má se za to, že se změnou Přihlášky souhlasí. Právo odstoupit od Přihlášky neplatí v případě, že předmětem změny je výhradně změna ceny Služby dle čl. IV. těchto SP.
  3. v případě nedosažení minimálního počtu Účastníků nutných pro realizaci Služby Službu zrušit, o čemž informuje Objednatele alespoň 14 dní před zahájením čerpání Služby
  4. v případě nedosažení minimálního počtu Účastníků pro svozové místo (5 Účastníků) toto svozové místo zrušit, o čemž informuje Objednatele alespoň 5 dní předem a neprodleně mu vrátit související úhrady. 
  5. z organizačních důvodů mohou být Účastníci rovněž dodatečně informováni o nutnosti přestupu s různými časovými prodlevami,
  6. z organizačních důvodů může MAMUT změnit typ společné dopravy,
  7. zrušit fakultativní výlet pro nedostatek Účastníků, a to i v průběhu Akce.
 2. MAMUT je povinna:
  1. zajistit plnění všech Služeb obsažených v Přihlášce; pokud nebude schopna zajistit plnění všech dohodnutých Služeb, provede vhodná alternativní opatření, o čemž Objednatele i Účastníky předem informuje,
  2. v případě oprávněných stížností ze strany Objednatele v průběhu čerpání Služby vynaložit veškeré úsilí k okamžitému odstranění nedostatku nebo k zajištění odpovídajícího náhradního řešení.

 

Článek VII.

Odstoupení od Přihlášky

 1. MAMUT je oprávněna od Přihlášky odstoupit jen v případech výslovně uvedených těmito SP nebo obecně závaznými právními předpisy.
 2. Objednatel je oprávněn od Přihlášky odstoupit kdykoli písemnou formou – elektronickou poštou (e-mailem na adresu mamut@taborymamut.cz) před zahájením čerpání Služby, a to i bez udání důvodu. V takovém případě je však povinen uhradit storno poplatky, jejichž výše je stanovena v doplňkových podmínkách. MAMUT následně vrátí Objednateli platby snížené o storno poplatky do 14 dní od doručení odstoupení.

Poznámka: pojištění storno poplatků je součástí balíčku pojištění, který Vám v případě zájmu sjednáme, viz čl. IX. Pojištění.

Článek VIII.

Podmínky pobytu v ubytovacích a společenských prostorách

 1. Účastník je oprávněn využívat ubytovací prostory a ostatního vybavení (dále jen Zařízení) ve sjednané době k rekreaci, je však povinen vše předat v původním stavu. Účastníkovi je zakázáno přijímat celodenní návštěvy na vlastním nebo pronajatém pozemku MAMUT.
 2. Účastník je povinen udržovat pořádek a čistotu v Zařízení a jeho blízkosti, dbát pokynů osob činných na Táboře a dodržovat ubytovací řád.
 3. Objednatel plně odpovídá za škody způsobené Účastníkem na Zařízení a v případě poškození, zničení či ztrátě, uhradí škodu do 14-ti dní od jejího vyúčtování. 
 4. Účastník je povinen na požádání osob činných na Táboře, personálu ubytovacího zařízení, policejních složek, krajské hygienické stanice či jiných organizací, které mají právo ke kontrole ubytovacího zařízení, kdykoliv zpřístupnit Zařízení za účelem jeho kontroly.
 5. Účastníkovi je zakázáno manipulovat se Zařízením, používat otevřeného ohně a kouřit v něm.
 6. Účastník je povinen řádně zabezpečit své osobní věci proti odcizení. Hotovost, kreditní a platební karty, šperky a další cennosti může uložit v trezoru, případně spotřební a výpočetní elektroniku pro pobyt na vlastní náklad pojistit. V opačném případě nenese MAMUT za ztráty, odcizení a poškození neuložených věcí odpovědnost. MAMUT může odmítnout uložení věcí do trezoru, pokud jejich hodnota není úměrná táborovému pobytu.
 7. Účastník převezme Zařízení od osoby pověřené hlavním vedoucím MAMUT v den nástupu neprodleně po příjezdu, předává poslední den pobytu v 9 hod., nebude-li oznámeno jinak.
 8. MAMUT si v případě zničení Zařízení (živelných katastrof apod.) vyhrazuje právo Službu zrušit. MAMUT zároveň vynaloží veškerou snahu k zajištění náhradního ubytování.
 9. Cena práce u oprav, pokud je zajišťuje MAMUT vlastními zdroji, je 300 Kč / hodina / 1 Vedoucí. Cestovní náklady automobilem 10 Kč / km.

Článek IX.

Pojištění

V ceně všech Akcí není zahrnuto žádné cestovní pojištění Účastníků. MAMUT proto nabízí všem Objednatelům možnost sjednání cestovního pojištění společnosti SLAVIA pojišťovna, a.s. (dále jen Pojišťovna) pro Účastníky. V případě sjednání cestovního pojištění vzniká smluvní vztah mezi Objednatelem a Pojišťovnou. Tento je doložen uzavřenou pojistnou smlouvou, jejíž plné znění je k nahlédnutí online na stránce Smluvní a pojistné podmínky. Případnou škodnou událost řeší Objednatel přímo s Pojišťovnou. MAMUT upozorňuje, že Objednatel, který si nabízené cestovní pojištění nesjedná, přebírá sám plnou odpovědnost za případné důsledky škod plynoucích z jednání Účastníků. Pojištění pro případ zrušení cesty (storno) je platné pouze v případě sjednání (zakoupení) současně při objednání Služby.

Rozsah pojistného krytí a maximální pojistné částky cestovního pojištění Pojišťovny

Cestovní pojištění pro krátkodobé turistické pobyty, oblast Česká republika

Jednorázový příplatek.

Přehled limitů pojistného plnění v Kč

Popis

Limit

Pojištění odpovědnosti

a) majetková újma

3 000 000 Kč

b) újma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení 

3 000 000 Kč

Úrazové pojištění

a) smrt následkem úrazu

400 000 Kč

b) trvalé následky úrazu

400 000 Kč

Pojištění zavazadel

a) poškození, zničení, odcizení a ztráta jedné věci

15 000 Kč / 30 000 Kč

b) poškození, zničení, odcizení a ztráta všech věcí

15 000 Kč / 30 000 Kč

Pojištění storna zájezdu (Spoluúčast = 20%)

Storno cesty z důvodu vážného akutního onemocnění či úrazu pojištěného;
úmrtí pojištěného, náhlého úmrtí někoho z blízkých příbuzných pojištěného;
zničení, poškození či ztráty majetku pojištěného.

10 000 Kč

Pojištění nevyužití dovolené

odškodné za každý započatý den hospitalizace spadající do doby trvání zájezdu,
pokud hospitalizace trvá déle než 24 hodin

500 Kč/den,
maximálně
5000 Kč

odškodné za každý započatý nevyužitý den dovolené z důvodu úmrtí blízkých
příbuzných pojištěného a rovněž blízkých příbuzných jeho manžela/manželky
či registrovaného partnera/partnerky

500 Kč/den,
maximálně
5000 Kč

odškodné za každý započatý nevyužitý den dovolené z důvodu zmeškání nalodění na loď
(zpoždění hromadného dopravního prostředku, nepojízdné vozidlo nebo dopravní nehoda)

500 Kč/den,
maximálně
5000 Kč

SAZBY

DOSPĚLÁ OSOBA (18+)

40 Kč pojistné/den

DĚTI - MLADŠÍ 18 LET

20 Kč pojistné/den

Cestovní pojištění se sjednává jako příplatek k základní ceně Služby a je platné po celou dobu čerpání Služby Účastníky.

Pojištění se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění – CP 04/2023 a případnými dalšími ujednáními a pojistnou smlouvou. Objednatel souhlasem se SP potvrzuje, že se seznámil se všemi dokumenty týkající se sjednaného pojištění pro pojištěné Účastníky a že s nimi souhlasí.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

 1. Objednatel je zodpovědný za správnost uvedených osobních údajů jeho vlastních i osob Účastníků. Objednatel bere na vědomí informace uvedené v katalogu MAMUT, případně informace uvedené v dodatečné písemné nabídce. Veškeré informace a údaje obsažené v materiálech MAMUT o Službách, cenách a cestovních podmínkách odpovídají informacím známým v době jejich přípravy. MAMUT je oprávněna tyto podmínky v případě změny rozhodujících skutečností odpovídajícím způsobem upravit.
 2. Objednatel souhlasí jménem svým i jménem Účastníků spolu s jejich zákonnými zástupci s použitím osobních údajů uvedených v Přihlášce (v souladu se zákonem 101/2000Sb) pro účely zasílání nabídek dalších služeb na adresu jeho i Účastníků.
 3. Objednatel souhlasí jménem svým i jménem Účastníků spolu s jejich zákonnými zástupci s použitím fotografií pořízených během čerpání Služby pro reklamní potřeby MAMUT.

 

Doplňkové podmínky letní tábory (DP-LT)

 

Tyto DP-LT jsou nedílnou součástí SP pro letní Tábory v období léta na území Evropy.

 

 1. Výše zálohy (splatná do 31. března roku, ve kterém bude Služba čerpána), při které se Přihláška stává závaznou, je stanovena na 3.000 Kč za každého Účastníka uvedeného na Přihlášce.
 2. Minimální počet účastníků pro realizaci Služby je 30.
 3. Doplatek bude Objednatelem uhrazen takto:
  1. nejpozději do 1. dubna Objednatel doplatí alespoň do částky 4 000 Kč za každého Účastníka uvedeného na Přihlášce;
  2. nejpozději do 1. května Objednatel doplatí alespoň do částky 5 000 Kč za každého Účastníka uvedeného na Přihlášce;
  3. nejpozději do 31. května bude uhrazen zbytek ceny.

 

Tabulka storno poplatků

Rozhodující datum pro výši storno poplatku je doručení oznámení do kanceláře MAMUT.

Výše storno poplatků:

Datum přijetí oznámení o odstoupení od Přihlášky (měsíce předcházející konání Tábora)

Výše storno poplatku / za 1 účastníka

do prosince

500 Kč

leden

1 000 Kč

únor

2 000 Kč

březen

3 000 Kč

duben

4 000 Kč

květen

5 000 Kč

červen, červenec a srpen

100 %

 

Poznámka:

- při předčasném ukončení čerpání Služby ze strany Objednatele se částka za nevyčerpané dny Služby nevrací;

- pojištění storno poplatků je součástí balíčku pojištění, který vám sjednáme v případě zájmu, viz čl. IX. Pojištění.

 

Doplňkové podmínky zimní tábory (DP-ZT)

Tyto DT-ZT jsou nedílnou součástí SP pro zimní tábory v období zimy na území Evropy.

 1. Výše zálohy, při které se Přihláška stává závaznou, je stanovena na 3 000 Kč za každého Účastníka uvedeného na Přihlášce.
 2. Doplatek bude Objednatelem uhrazen nejpozději do 10. ledna roku, ve kterém bude Služba čerpána, nedohodnou-li se strany jinak.
 3. Minimální počet účastníků pro realizaci Služby je 10. 
 4. Objednatel je povinen zajistit Účastníkům vybavení na svah (lyžování, snowboarding apod.) dle bližších informací k táborům. 
 5. Účastníci jsou povinni řídit se pokyny personálu ski areálu a místním provozním řádem.

 

Tabulka storno poplatků

Výše storno poplatků:

Datum přijetí oznámení o odstoupení od Přihlášky (měsíce předcházející konání Tábora)

Výše storno poplatku za 1 účastníka

do července

500 Kč

srpen

1 000 Kč

září

2 000 Kč

říjen

3 000 Kč

listopad

4 000 Kč

prosinec

5 000 Kč

leden, únor a březen

100 %

 

Poznámka: 

 

- při předčasném ukončení čerpání Služby ze strany Objednatele se částka za nevyčerpané dny Služby nevrací;

 

- pojištění storno poplatků je součástí balíčku pojištění, který vám sjednáme v případě zájmu, viz čl. IX. Pojištění.

 

 

 

 

Doplňkové podmínky JARNÍ A PODZIMNÍ TÁBORY (DP-JP)

Tyto DP-JP jsou nedílnou součástí SP pro Tábory v obdobích jara a podzimu na území Evropy.

 1. Výše zálohy, při které se Přihláška stává závaznou, je stanovena na 3 000 Kč za každého Účastníka uvedeného na Přihlášce.
 2. Doplatek bude Objednatelem uhrazen nejpozději do 1. dne měsíce předcházejícího čerpání Služby, nedohodnou-li se strany jinak.
 3. Minimální počet účastníků pro realizaci Služby je 15. 

 

Tabulka storno poplatků

Výše storno poplatků:

Datum přijetí oznámení o odstoupení od Přihlášky (počet dní před prvním dnem Tábora)

Výše storno poplatku / za 1 účastníka

121 dní a více

500 Kč

91 - 120 dní

1 000 Kč

61 - 90 dní

2 000 Kč

31 - 60 dní

3 000 Kč

méně jak 30 dní

100 %

 

Poznámka:

 

- při předčasném ukončení čerpání Služby ze strany Objednatele se částka za nevyčerpané dny Služby nevrací;

 

- pojištění storno poplatků je součástí balíčku pojištění, který vám sjednáme v případě zájmu, viz čl. IX. Pojištění.

 

 

 

 

Tyto SP nabývají platnosti dnem 7. května 2023 a nahrazují SP předchozí.

V Přerově dne 7. května 2023

Michal Skopal, předseda